पुलोत्सव Pulostav

मंडळी, आपल्या गावातही पुलोत्सवाची तयारी सुरु झाली बरं कां ! आज होती सांत्वन नाटकाची पहिली तालीम.

झाले बहु होतील बहु , परंतु या सम हा…

Comments are closed.