Kathaspardha कथास्पर्धा

 

 

Kathaspardha 2020

The first three winners-

प्रथम तीन क्रमांकांच्या कथा –

1 Parampara-R. Waghmare

2 Kalam – S.Dalvi

3 Khadisakhar- P.Karambelkar

उत्तेजनार्थ निवडल्या गेलेल्या कथा –

4 Taktak- N. Kulkarni

5 Chaitra Palavi -P. Padgaonkar

6 Chakrawak-V. Bapat

7 Shubhamkaroti-G.Desai

8 Tadjod-S. Abhyankar

9 Wedding-A. Nisargand

Kathaspardha 2021